Kratko poročilo iz zapisnika sestanka ŽPS v Šentjanžu

Seja je bila v torek 27.1.2015 ob 19.15 v učilnici. Sestanek je vodil župnik moderator Igor..

Dnevni red je obsegal 6 točk. Več v nadaljevanju.Pod prvo točko smo pregledali zapisnik prejšnjega sestanka. En sklep se ni uresničil (popraviti luč v učilnici). Ker je bil sestavljen Pastoralni koledar za našo župnijo ga bosta na oglasno desko po mesecih urejala Jelka Onuk in Franjo Lipnik.

Pod drugo točko smo kratko analizirali pretekle dogodke in posebej izpostavili srečanje zakonskih jubilantov na Šempetru, srečanje starostnikov, delavnico adventnih venčkov, miklavževanje , božičnico ter uspešno trikraljevsko akcijo…

Pod tretjo točko nam je župnik predstavil sklepe dekanijske rekolekcije naših duhovnikov, kjer so govorili predvsem o pastoralnem načrtu, pokritju stroškov izobraževanja in izvedbi volitev novih članov v ŽPS. Volitve bodo v vseh župnijah istočasno in sicer 1. marca. Pastoralna služba jih je seznanila, da bo letošnjo pastirsko pismo, ki se bo prebiralo dve nedelji pred postnim časom na temo letošnjih volitev. Pogovarjali so se tudi o prihodnjih dekanijskih aktivnostih: srečanje bibličnih skupin, radijski misijon, počitniško srečanje ministrantov, ipd.

Pod četrto točko smo se seznanili z priročnikom, ki je izšel v zvezi prihajajočih volitev v ŽPS. V njem je zapisan celoten protokol, priprava in način izvedbe volitev. ŽPS je sestavljen iz imenovanih članov po službeni dolžnosti , predstavnikov posameznih skupin (Karitas, pevcev, ključarjev, mladih…), članov, ki jih imenujemo gospod župnik in izvoljenih članov.

Glede volitev smo sprejeli naslednji sklep:
Volitve bodo 1. marca. Tri nedelje pred volitvami (8.2. in 19. 2. ) bodo na voljo prazni volilni lističi na katere bomo župljani napisali predloge treh kandidatov. Iz teh predlogov in pridobljenim soglasjem posameznih kandidatov, bo volilna komisija sestavila volilno listo predlaganih članov, ki jih bodo lahko farani volili. Svoj glas bodo lahko dali trem kandidatom.
Dosedanji člani ŽPS pa bodo lahko predlagali 5 kandidatov, ki bodo poleg predlogov župljanov šli na volilnem listu. Župnik moderator bo imenoval v ŽPS tudi dva predstavnika staršev na predlog katehistinj, ki bosta neposredno imenovana v ŽPS Šentjanž. (brez volitev).
Imenovali smo tudi komisijo za volitve v sestavi: Danica Ramšak, Markota Zdravko , Jelka Onuk in Krivec Pavla. Komisija pripravi volilno gradivo in poskrbi za potek in izvedbo volitev. Volilni rezultati bodo znani 8. marca in uradno objavljeni na nedeljo Dobrega pastirja (4.velikonočna nedelja).

Pod točko Razno pa smo sklenili:
– Naše župnišče je potrebno v prazničnem času očistiti. Čiščenje bo organizirano na pepelnico popoldne ob 15.00 uri.
– V župnišču se je priklopila nova peč na centralno kurjavo na drva, skrb za kurjenje bodo prevzeli ključarji. Delo je opravil g.Zdravko Sgerm za kar sem mu s tega mesta prisrčno zahvaljujemo.
– Spodnjo učilnico bomo dali v uporabo Karitas, ki si jo lahko uredi in prebeli. Zgornja soba, ki jo je so sedaj uporabljala Karitas pa bo postala pomožna učilnica, namenjena tudi animatorjem.
– Organizacijo cepljenja drv, ki so pripravljena in narezana bo prevzel g. Čeru.
– Čiščenje snega do cerkve prevzamejo moški člani ŽPS, zadolžen je g. Čeru.
– Potrebujemo pa eno prostovoljko iz zaselka Šentjanž, ki bi bila pripravljena prevzeti čiščenje cerkve vsako 4. soboto v mesecu.

Sestanek smo zaključili z molitvijo in pogostitvijo (Renata in Matjaž Čeru).

Zapisala Jelka Onuk