Skupna seja ŽPS naše PZD v Libeličah – 9.10.2018

Letošnje prvo skupno srečanje vseh članov ŽPS iz (PZD) Pastoralne zveze Dravograd se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval Franček Kraner. Po maši smo ostali v cerkvi, kjer smo prisluhnili uvodnemu razmišljanju g.župniku moderatorju IGorju, ki je poročal o delu Tajništva PZD, nas navduševal za skupno, še bolj zavzeto delo v okviru naših pričakovanj in zadolžitev. Razdelil nas je v skupine in tako smo po predloženem osrednjem delu dnevnega reda razmišljali o močnih in šibkih točkah našega dela v ŽPS in posledično v PZD ter idejah, ki jih imamo za usklajeno in boljše delo v prihodnje.Zapisnik sklepov in ugotovitev si lahko preberete na spodnjih straneh tega poročila za širšo javnost.

Dnevni red

 1. Maša in molitev v cerkvi
 2. Poročilo in pregled nazaj v delo tajništva PZD za preteklo leto
 3. Razdelitev delovnega gradiva za novo pastoralno leto in ogled vsebine dela
 4. Načrtovanje za prihajajoče obdobje in kako naprej? (pogovor v delovnih skupinah):

Nekaj iztočnih točk za pogovor po skupinah

 1. a) Kako ste zadovoljni z dosedanjim življenjem in delom PZD?
 2. b) Katere so ‘šibke točke’ naše PZD?
 3. c) Kaj in kako narediti, da ojačamo šibke točke našega dela?
 4. d) Katere so ‘močne točke’ našega dela v povezovanju župnij?
 5. e) Želje župnij glede na zmožnosti v prihodnje?
 6. f) Delo za mlade družine (od krsta do začetka verouka – kaj lahko nudijo župnije in PZD mladim družinam)
 7. g) Skupna načrtovanja PZD v tem pastoralnem letu (pevci, ključarji, ministranti, bralci in biblična skupina, zakonske skupine?..)
 8. h) Delo ŽPS v prihodnje ? …. skupni ali posamezni po župnijah?
 9. i) Ideje, predlogi, zamisli

 

K, 1 točki

Sestanek smo začeli s sveto mašo v cerkvi v Libeličah, ki jo je vodil gospod Franček Kraner.

K 2. točki

Pregledali smo delo tajništva v preteklem letu. Gospod župnik je povedal, da kljub pomanjkanju duhovnikov želi škof ohranjati župnije in jih ne ukinjati.

Pregledali  smo zapisnik 1. seje tajništva v novem pastoralnem letu, ki smo ga imeli v Dravogradu 11.9.2018, in predstavili sklepe, ki smo jih sprejeli na seji tajništva.

Seje ŽPS-jev po župnijah:

 • 10. Dravograd
 • 10. srečanje katehetov
 • 10. ŽPS v Črnečah
 • 11.ŽPS pri Svetem Petru
 • 11. ŽPS v Šentjanžu
 • 11. ŽPS v Libeličah

Seja predstavnikov Župnijskih pastoralnih svetov vseh župnij bo, 3.12. v Dravogradu.

Srečanje ključarjev bo 12.11. na Vratih.

Srečanje zakonskih jubilantov je 18.11. v Dravogradu ob 9.30.

Menjava pevskih zborov bo 9.12.:

 • Dravograd gre k Svetemu Petru
 • Sveti Peter gre k Svetemu Križu
 • Črneče gredo na Ojstrico
 • Ojstrica gre v Šentjanž
 • Šentjanž gre v Libeliče
 • Libeliče gredo v Dravograd

Katehistinja Katja je imenovana za pastoralno asistentko in je zaposlena za polovični delovni čas za dobo treh let. Trenutno potekajo temeljite priprave na birmo. V tem času potekajo različna srečanja z gosti. Birma bo 20.10.  ob  9.00 uri  v Dravogradu in ob 11.00 uri  v Šentjanžu. V nedeljo 21.10. pa bo sveta birma še v Libeličah. Birmoval bo upokojeni škof Kramberger. Naslednje leto bo birma ponovno tretji vikend v oktobru.

K 3. točki

Gospod župnik nam je predstavil delovno gradivo z naslovom Delo za mlade družine. Vsaj nekaj tem bomo obravnavali na posameznih srečanjih ŽPS-jev.

Ugotavljamo, da je za mlade v Dravogradu dobro poskrbljeno, imamo dobre animatorje, so pa težave v Šentjanžu in pri Svetem Petru, kjer ni animatorjev, da bi pomagali pri delu z mladimi, v Dravograd pa se ne vključujejo. Dobro je poskrbljeno tudi za starejše, duhovniki jih obiskujejo na domovih. Najslabše je poskrbljeno za mlade družine, saj jih je težko animirati in aktivno vključiti.

Gospod župnik je predlagal, da se bi ustanovil strateški svet. Iz vsake župnije bi predlagali predstavnika, da bi lahko skupaj načrtovali kaj jim lahko ponudimo.

K 4. točki

Predlogi in pobude, ki so se oblikovali po skupinah:

Poročilo skupine, ki jo je vodila katehistinja Katja Epšek

 1. Ugotovili smo, da v Dravogradu in Šentjanžu smo z delom v PZD kar zadovoljni, v Libeličah in Črnečah pa se tega sistema še niso čisto navadili.
 2. Šibke točke so, da je premalo aktivnih ljudi in ne morejo zaživeti vse zastavljene oblike skupin, ker se zgodi, da so eni in isti ljudje odgovorni. Če ni osebe, ki bi ljudi povezovala, skrbela za določene stvari in obveščala o kakšnih dogodkih, potem župnija oziroma določena skupina v župniji ne more funkcionirati. Problem je, če ni ključarja (Črneče). Tudi maše pri sv. Križu zadnje mesece ni zaradi odsotnosti jezuitov.
 3. močne točke: Tajniki so zelo aktivni in dobro obveščajo o stvareh v PZD in poskušajo povezovati župnijo, seveda enim to uspeva bolj, drugim malo manj. Ministranti so tudi kar redni v vseh župnijah, dobro je, da v vsaki župniji nekdo skrbi za to, da jih ped mašo pripravi. Stvari, ki so skupne za celotno PZD so zelo dobre, kot je priprava na birmo, priprava na krst, tudi ureditev krstnih nedelj.
 4. Povabimo kakšen razred verouka, mogoče po triadah enkrat letno na kakšno srečanje že prej, ne samo ob obhajilu in birmi. Če kaj načrtujemo za starše, je potrebno to objaviti že nekaj časa prej, tudi mogoče dati letni koledar pomembnih dogodkov. Kjer še ni urejeno, videti v župniji osebe, ki kakšno stvar prevzamejo (na primer bralce, ministrante…). Poskušamo pomagati oblikovati sveto mašo kot župnija in takrat nagovoriti otroke in starše, da ni potem še posebej preveč dodatnih srečanj.
 5. Posamezni ŽPS v župnijah mora ostati, vsaj dvakrat do trikrat letno (pred božičem, veliko nočjo in lepo nedeljo), kdaj pa je lahko tudi skupni.

 

Poročilo skupine, ki jo je vodila Zofija Mager

 

 1. a) še vedno premalo povezovanja,sodelovanja in druženja kot PZD,tudi posamezniki bi lahko bolj aktivno delovali,

Birma bi lahko bila skupna v enem kraju.

 1. b) šibke točke

Število prisotnih na ZPS upada, glede na izvolitev pred tremu leti. Kar je  bilo ponujeno iz strani jezuitov ni bilo odziva občestva nikjer, razen Biblična skupina v Dravogradu, ampak žal samo Dravograd. Ne znamo privabiti mladih drużin. Niti romanja nismo sposobni izpeljati,

morali bi narediti srečanja staršev za posamezne razrede 3-krat letno.

Poskrbeti za majhne otroke med mašo, da lahko starši sodelujejo pri sv.maši (potrebujemo primeren kader). Povečati število bralcev v nekaterih župnijah.

 

c)Močna področja

srečanje jubilantov

oratorij

birme

lepe nedelje

križev pot

karitas

čezmejno sodelovanje s Potočami

 

e)Predlogi

Povečati število ministrantov  in voditelja ministrantov, tam kjer tega še nimajo, mlade navdušiti za skavte, izoblikovati skupino deklic ali mešano že  v 6. ali 7. razredu, da potem navdušijo mlade za sodelovanje in s tem ostanejo povezani z župnijo. tam kjer še ni odborov, jih je potrebno ustanoviti. Pomladiti članstvo Karitas.

Župnije so premalo žive, ker vsak naredi kar je nujno ali pa še to ne, prostovoljçev pa je premalo in to je žalostno, da je nam vseeno.

g)

Žalostno da nimamo niti ene zakonske skupine, lahko bi imeli kakšne kreativne delavnice, fotografsko, lutkarsko, lahko bi povabili kakšnega slikarja jih imamo v domačem kraju.

h)

Libeliče predlaga da bi imeli sejo v nedeljo po maši, kot jo imajo na Ojstrici.

Da bi bil 2-krat letno skupni ZPS ostalo po dogovoru in potrebi.

Da se ustanovi strateška skupina v PZD.

i) Kako resno birmance povezati v skupino, da bi nadgradili svojo duhovnost.

Pri skupinah veroučencev so  velike razlike glede znanja in zanimanja, zato morda razmišljati da se ločijo po skupinah, saj je škoda da trije ali štirje zrušijo celo uro, še ostali nimajo kaj od tega.

 

Poročilo skupine, ki jo je vodil Matic Jeseničnik

Na splošno zadovoljni z delovanjem pastoralne zveze, hvaležni duhovnikoma za trud.

Šibke točke pastoralne zveze ter posameznih župnij:

 • verniki ne želijo na projekte, ki potekajo izven domače župnije
 • ljudje nimajo časa, se ne odzivajo na vabila
 • tudi člani ŽPS se neredno udeležujejo srečanj
 • ni mladih ne v ŽPS ne pri mašah

Močne strani PZD:

 • postni pohodi so bili dobro obiskani, čeprav so se verniki večinoma udeležili samo tistega, ki je potekal v domači župniji,
 • skupno srečanje zakonskih jubilantov,
 • skupna priprava na birmo,
 • povezovanje Karitas ter skupna priprava koncerta,
 • obredi Velikega petka skupaj na Sv. Križu.

Glede Župnijskih pastoralnih svetov se je večina strinjala, da je sedanji sistem ustrezen, torej pastoralni sveti po posameznih župnijah s skupnim tajništvom, ki koordinira delo po župnijah.

 

Poročilo skupine, ki jo je vodila Jelka Onuk

 1. Z delom tajništva PZD Dravograd so člani ŽPS-jev zadovoljni. Izpostavili smo nekaj šibkih točk, kot je:
  • slab pretok informacij med duhovniki
  • točnost informacij, ki se dajo v objavo na radio, Studenec in oznanila
  • skupni dogodki bi se morali načrtovati v naprej preko celega leta in se objaviti na oglasnih deskah po župnijah, da ljudje vedo v naprej,

 1. Močna področja, ki jih je potrebno ohranjati in krepiti:
  • delovanje tajništva PZD,
  • zakonski jubilanti
  • srečanje družin
  • priprave na birmo in birmanske skupine
  • adventni dogodki,
  • koledovanje,
  • oratorij,
  • šmarnice za otroke

 

 1. Predlogi:
  • Bolj obogatiti svete maše, še posebej tiste, ki so povezane s cerkvenimi prazniki in takrat povabiti otroke in mlade družine,
  • Organizirati tematska srečanja za mlade družine z gosti (vzgoja za vrednote, zakonsko življenje, otok in družina, vzgoja najstnika, pasti sodobne družbe, ….)
  • Srečanja krščencev, srečanja družin po prvem obhajilu, srečanja družin po sveti birmi,
  • Za prvo triado bi potekala veroučna srečanja skupaj s starši
 2. povezovanje:
  • menjava pevskih zborov,
  • srečanje pevskih zborov PZD
  • srečanja ministrantov PZD
  • kroženje biblične skupine
  • skupna srečanja ŽPS-jev, kjer bi bil prvi strokovni del z obdelavo gradiva skupen, potem pa delo po posameznih ŽPS-jih po skupinah
  • skupna romanja ponovno obuditi
  • skupna birma, skupna prva obhajila za celotno zvezo.

Skupina, ki jo je vodil župnik Franček Kraner:

Ad a.)  Se ne počutimo povezani kot dekanija, določene skupine v župniji  /Karitas,

ministranti …/ bi si želele več navzočnosti duhovnika pri njihovih srečanjih oz.

njihovem delu…

Ad b.)  šibke točke:    individualizem, javno mnenje, samozadostnost,  nezainteresiranost,

neodzivnost,  šibka druž. molitev, za nekatere je članstvo v ŽPS bolj breme kot

veselje, zato jih sploh ni na seje…

Ad c.)   močne točke naše PZD oz. ŽPS:  cerkveno leto kot osnovno počelo našega skupnega

dela,  skupno  načrtovanje, skupna srečanja, skupine, ki delujejo po naših župnijah

in  PZ:  Karitas, pevci, organisti   ali  zborovodkinje -zborovodje, katehistinje in

kataheti,   animatorji, nekateri zelo odgovorni in zavzeti laiki,  bravci božje besede in

delivci sv.  obhajila…

Veliko je še neizkoriščenih možnosti in vedno bolj se bi morali zavedati , da Cerkev vodi Sv. Duh, ki oblikuje in spremlja različne skupine v naši PZD, n. pr. priprava na zakramente: krst, birmo, poroko in lepe priložnosti  za praznovanja in povezovanja ob različnih življenjskih jubilejih ter pastoralnih srečanjih…

Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem in toplim obrokom pri Buču.

Zapisnik napisala: Jelka Onuk