Mediacija poplave 2012

Že eno leto je minilo od katastrofalnih poplav , ki jih je povzročila reka Drava na svoji poti iz Avstrije preko  Slovenije, pa vse do Hrvaške.

Kot državljani smo z grozo v očeh gledali poplave in njihove posledice.Po prvem šoku so se počasi pričela pojavljati vprašanja o vzrokih za tako hude poplave in kmalu so se pojavila namigovanja o odgovornosti upravitelja elektrarn v Avstriji.

Na pobudo posameznih oškodovancev smo pristopili k proučevanju problematike in formirali mednarodno ekipo strokovnjakov , ki jo sestavljajo člani :

 MAGDA VRANIČAR, ODVETNICA V KRANJU

 Mag. THOMAS DI VORA, ODVETNIK V CELOVCU

 Prof. Mag. LOJZE DOLINAR, PREVAJALEC IN MEDIATOR V CELOVCU

 SAMIR HVALEC, STROKOVNJAK ZA ZAVAROVALNIŠTVO IN ODŠKODNINE V LJUBLJANI.

 

Ta ekipa je pripravila strokovne in pravne podlage za uspešno zastopanje oškodovancev v Republiki Avstriji za odobritev odškodnine za povzročeno škodo kot posledico ravnanja  upravitelja avstrijskih elektrarn.

 NAČIN NAŠEGA DELA:

 1.K reševanju problematike smo pristopili kot TEAM, kjer ima vsak član   točno določene sposobnosti in usposobljenosti za točno določeno nalogo.

2. Kot način priznavanja odškodnin  bomo uporabili metodo pogajanj ali mediacije. Le v izrednem primeru se bomo poslužili civilne tožbe na sodišču.

3. Za priznavanje odškodnine upravičenec predloži vso potrebno dokumetacijo, ki se prevede in v obliki zahtevka posreduje preko odvetnika v Avstriji  zavezancu – upravitelju elektrarn »Verbund«.

4. Za zastopanje oškodovanca se z odvetnikom v Sloveniji, Magdo Vraničar, sklene ustrezna pogodba, kjer so opredeljeni vsi medsebojni odnosi med odvetnikom in stranko – oškodovancem.

5. Stroški zastopanja se opredelijo na ravni materialnih stroškov (fotokopije, obravnava podatkov, prevodi…) v pavšalnem znesku, ki lahko znaša od 0 EUR do maksimalno 100,00 EUR. Plačilo storitve pa je dogovorjena  s pogodbo.  Po uspešno zaključenih pogajanjih se priznana odškodnina nakaže na ustrezen TRR oškodovanca.

Ker verjamemo v svoje delo, saj želimo s svojim pristopom omogočiti oškodovancem pridobitev čim višje odškodnine v čim krajšem času, Vas vabimo, da se nam pridružite.

MAGDA VRANIČAR ODVETNICA                                   Prof.Mag. Lojze DOLINAR

 

Mag. THOMAS DI VORA ODVETNIK                                    SAMIR HVALEC