Obdavčitev sakralnih objektov je v nasprotju z evropsko pravno tradicijo

V Svetu slovenskih katoliških laikov nasprotujemo predlogu Zakona o davku na nepremičnine Ministrstva za finance. V njem so predlagane škodljive spremembe davčne zakonodaje, ki bi stavbe za opravljanje verskih obredov, cerkve, kapele, verska znamenja in kapelice ter druge nepremičnine, v katerih se opravljajo neprofitne verske dejavnosti, obdavčile povsem v nasprotju s primerljivimi evropskimi ureditvami.

Slovenski katoliški laiki opozarjamo, da so v evropskih državah s primerljivo pravno kulturo in tradicijo (npr. Avstrija, Nemčija, Danska, Latvija, Nizozemska, Švedska, …) verske skupnosti, vključno s Katoliško Cerkvijo, oproščene plačila davka na nepremičnine, ki se uporabljajo za verske namene. To je razvidno tudi iz primerjalne analize ureditev v evropskih državah, ki jo dodajamo v prilogi. Sedanji predlog obdavčitve povsem stvarno neutemeljeno odstopa od primerljivih ureditev. Svet slovenskih katoliških laikov kot civilnodružbena organizacija, ki predstavlja katoliške laike iz dobrodelnih, izobraževalnih, mladinskih, kulturnih, kontemplativnih ter drugih katoliških organizacij in gibanj, glede na dejansko stanje revščine in socialnih stisk v Sloveniji, opozarja, da bo predlagana obdavčitev sakralnih nepremičnin še bolj prizadela katoličane, ki sami skrbimo za vzdrževanje in obnavljanje ter sploh obstoj sakralnih objektov, med katerimi imajo številni tudi priznan status kulturne dediščine in narodnega bogastva.

Opozarjamo, da imajo posamezne slovenske župnije tudi po 20 podružničnih cerkva ali kapelic, ki so vsi po vrsti kulturni biseri. Zlahka bi se zgodilo, da bi bila skupnost, ki sakralne objekte že sedaj na lastnih plečih obnavlja in vzdržuje, zaradi dodatne obremenitve prisiljena slednje porušiti.

Dodatna obdavčitev prispevka katoličanov k ohranjanju slovenske kulturne dediščine je torej nesprejemljiva in v nasprotju s širšim interesom slovenske kulturne in narodne identitete.

Sakralne nepremičnine, ki se uporabljajo za verske namene, so bile pri nas že v rimskih časih izvzete iz pravnega prometa. Dejstva, da so tovrstne nepremičnine brez dejanske tržne vrednosti, da so v veliki meri del kulturne dediščine ter da se uporabljajo neprofitno in v dobro državljanov, so v razvitih demokratičnih ureditvah stvarno utemeljeni razlogi za njihovo drugačno davčno obravnavo.

V zvezi s tem v Svetu opozarjamo, da obdavčitev sakralnih objektov posega v ustavno zagotovljeno pravico do verske svobode. Tej pravici je skladno z ustavno ureditvijo priznan poseben ustavni status, saj je ni mogoče začasno razveljaviti ali omejiti niti v vojnem ali izrednem stanju. Menimo, da so takšni stvarno neutemeljeni posegi v ustavne pravice lahko podvrženi ustavnosodni presoji. Ustavno sodišče je že leta 1998 v odločbi Up-301/96 zapisalo, da je v zgodovinsko poslanstvo slovenske Ustave vgrajen njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema. Z omejevanjem individualne in kolektivne verske svobode, kakršnega predstavljajo predmetne spremembe davčne ureditve, se zanika človekovo dostojanstvo kot enega od ključnih postulatov svobodne in demokratične družbe. V Svetu slovenskih katoliških laikov zato poudarjamo, da je neutemeljeno obdavčenje sakralnih in drugih objektov, namenjenih verski dejavnosti, neustavno in nedopustno.